Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА 
ПРО НАДАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПОСЛУГ, КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ, ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, РЕКРУТИНГОВИХ ПОСЛУГ ТА ІНШИХ СУПУТНІХ ПОСЛУГ

 

м. Київ, 01.08.2012 року

Редакція № 1

 

0. Преамбула

Виконавець – юридична особа, визначена у підписі до цієї Публічної оферти.

Договір – Договір про надання лінгвістичних послуг, консалтингових послуг, юридичних послуг та інших супутніх послуг

Замовлення – конкретний визначений і погоджений Замовником і Виконавцем обсяг Послуг за відповідною Заявкою, що має бути виконаний Виконавцем, і якому присвоєно Номер Замовлення.

Замовник – будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України чи будь-якої іншої країни світу.

Засоби зв’язку – телефон, факс, класична пошта, кур’єрська пошта, електронна пошта та будь-які інші засоби зв’язку, в тому числі соціальні мережі та програмні засоби комунікації, які дозволяють обмінюватися інформацією.

Заявка – звернення Замовника в усній чи письмовій формі будь-якими Засобами зв’язку чи особисто стосовно надання Послуг.

Інші супутні послуги – будь-які інші послуги на вимогу Замовника у зв’язку з наданням лінгвістичних послуг, консалтингових послуг, юридичних послуг і рекрутингових послуг.

Консалтингові послуги – надання консультацій будь-якого характеру стосовно лінгвістичних послуг, надання методичних рекомендацій, професійних порад, пояснень, роз’яснень та будь-якої іншої інформації дорадчого характеру.

Лінгвістичні послуги – письмовий переклад з будь-якої іноземної мови на українську чи російську мову, письмовий переклад з української чи російської мови на будь-яку іноземну мову, переклад з будь-якої іноземної мови на будь-яку іноземну мову, редагування перекладів, коригування перекладів, перевірка перекладів, встановлення автентичності перекладів, порівняння перекладів, редагування текстів, коригування текстів, термінологічна експертиза перекладів і текстів, копірайтинг, рерайтинг, написання текстів, лінгвістична експертиза, усний послідовний переклад, усний синхронний переклад, он-лайн переклад, укладання словників, укладання глосаріїв, укладання методичних рекомендацій з перекладу та будь-які інші послуги, пов’язані з оперуванням, користуванням чи застосуванням будь-якої мови світу для будь-яких потреб.

Номер Замовлення – порядковий номер Замовлення в електронній системі обліку замовлень Виконавця, який присвоєно конкретному Замовленню Замовника за його Заявкою.

Погодження Замовлення – висловлена згода Замовника в усній чи письмовій формі будь-якими Засобами зв’язку чи особисто стосовно виконання конкретного Замовлення.

Послуги – лінгвістичні послуги, консалтингові послуги, юридичні послуги, послуги у галузі права, технічні послуги, рекрутингові послуги інші супутні послуги та будь-які інші послуги, які має право надавати Виконавець.

Публічна оферта – цей документ у чинній редакції.

Рекрутингові послуги – підбір професійних кадрів у сфері надання лінгвістичних і консалтингових послуг.

Сторона – Замовник або Виконавець за цією Публічною офертою.

Сторони – Замовник і Виконавець разом.

Тарифи – встановлені ціни на Послуги Виконавця; затверджуються керівництвом Виконавця.

Юридичні послуги – нотаризація, легалізація, апостилювання, засвідчення автентичності перекладів печаткою Виконавця, представництво Замовника у будь-яких установах, підприємствах та організаціях будь-якого підпорядкування і форм власності в межах України і закордоном стосовно отримання, поновлення, оформлення, дооформлення та засвідчення будь-яких документів та будь-які інші послуги у сфері права.

Терміни, вжиті в однині, включають множину і навпаки.

Терміни, вжиті в одному з родів, включають будь-який рід і їх сукупність.

Інші терміни, не визначені в цьому документі, мають значення згідно з Регламентом надання послуг.

Будь-які терміни, не визначені цим документом і Регламентом надання послуг, тлумачаться відповідно до чинного законодавства України з урахуванням ієрархічної важливості законодавчих і нормативно-правових актів, а відсутні у таких актах тлумачення включають у себе фактично закладене у них значення, якщо інакше не передбачає контекст.

Положення цієї Публічної оферти, що втратили чинність внаслідок ухвалення законодавчих актів України, стають недійсними, однак не впливають на дійсність і чинність інших положень і умов цієї Публічної оферти.

 

1. Загальні положення

1.1. Положення цього документа є Публічною офертою – офіційною пропозицією Виконавця Замовнику укласти Договір про надання лінгвістичних послуг, консалтингових послуг, юридичних послуг та інших супутніх послуг у повній відповідності до статті 633 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV з останніми змінами і доповненнями.

1.2. За цією Публічною офертою вважається, що Замовник безумовно і беззастережно погодився з усіма умовами і положеннями цієї Публічної оферти, якщо подав Заявку. Публічна оферта є зобов’язальною для Сторін лише щодо конкретних Заявок і Замовлень, і не передбачає жодних обов’язкових платежів, внесків, зборів чи стягнень загального характеру, що не стосуються оплати конкретних Замовлень Послуг.

 

2. Предмет Договору

2.1. Замовник доручає, а Виконавець надає Послуги за Заявкою Замовника після Погодження ним Замовлення.

2.2. Замовник приймає Послуги, надані Виконавцем за Замовленням, яке було ним Погоджене, і оплачує їх.

 

3. Обов’язки і права Виконавця

3.1. Надавати Послуги Замовнику відповідно до Замовлення та своєчасно виконувати всі доручення Замовника, звітувати перед Замовником про результати надання Послуг.

3.2. Надавати послуги професійно, якісно і відповідально з дотриманням міжнародних і внутрішніх стандартів Виконавця, переслідуючи за мету надання Послуг з найкращою можливою якістю.

3.3. Невідкладно інформувати Замовника про будь-які зміни під час виконання Замовлення, можливі проблеми з наданням послуг, технічні і ресурсні збої; консультуватися із Замовником стосовно кращого з можливих способів надання Послуг.

3.4. Обробляти інформацію Замовника конфіденційно.

3.5. Гарантувати належне збереження та повернення наданих оригіналів документів Замовника.

3.6. Вимагати від Замовника повної оплати належно і якісно наданих Послуг, а у разі відмови Замовника від оплати Послуг, Виконавець залишає за собою право звертатися до компетентних органів для вирішення питання оплати належно і якісно наданих Послуг.

3.7. Виконавець має право відмовити у наданні Послуг без пояснення причин такої відмови, якщо надання Послуг Замовнику суперечить чинному законодавству України, порушує професійну чи моральну етику будь-якого громадянина будь-якої країни світу, суперечить внутрішнім положенням Виконавця, суперечить Регламенту надання послуг Виконавця, ставить під загрозу імідж і добре ім’я Виконавця, вимагає від Виконавця мобілізації трудових ресурсів понад можливі фізичні і фізіологічні можливості людини, якщо Замовник поводиться некоректно з працівниками Виконавця і ображає їх морально чи фізично, якщо Замовник висуває до Виконавця необґрунтовані вимоги, а також якщо Замовник протягом тривалого часу не може визначитися з обсягом потрібних Послуг чи постійно його змінює без належного обґрунтування з його боку таких дій.

 

4. Обов’язки і права Замовника

4.1. Оплачувати послуги Виконавця в розмірі, порядку і терміни, які погоджені Сторонами.

4.2. Своєчасно і в повному інформувати Виконавця про будь-яку істотну та допоміжну інформацію стосовно Замовлення.

4.3. Надавати Виконавцеві глосарії термінів, зразки перекладів та правильні найменування і назви установ, організацій і підприємств чи імена фізичних осіб для дотримання уніфікованості, точності й правильності надання послуг. У разі ненадання зазначеного вище Замовник усвідомлює відсутність у нього права висувати претензії стосовно термінологічних варіацій, неправильності назв і найменувань.

4.4. У разі наявності зауважень до Лінгвістичних Послуг у частині Послуг письмового характеру, надавати деталізовані докази, пояснення і зауваження та/ або текст із зазначеними виправленнями, що свідчать на користь неякісного надання Послуг у відповідності до Регламенту надання послуг. Якщо у Регламенті послуг не визначено інакше, стилістичні та синонімічні виправлення, переформулювання сегментів тексту та інші незначні виправлення, які на думку Замовника є ліпшими чи доречнішими, однак не змінюють змісту тексту, не розглядаються як неякісне надання Послуг.

4.5. У разі наявності зауважень до Лінгвістичних Послуг у частині Послуг усного характеру, надавати деталізовані докази існування недоліків у роботі. У разі, якщо Замовник не надав або надав невчасно матеріали для підготовки усних перекладачів у відповідності до Регламенту надання послуг, він усвідомлює відсутність у нього права висувати претензії стосовно неналежної якості усного перекладу.

4.6. У разі наявності зауважень до Лінгвістичних Послуг у частині Послуг творчого характеру, Замовник усвідомлює відсутність у нього права висувати претензії стосовно таких Послуг, оскільки вони носять авторський характер та оцінка їх якості носить суто суб’єктивний характер.

4.7. У разі наявності зауважень до Лінгвістичних Послуг у частині Послуг методологічного характеру та у разі наявності зауважень до Консалтингових Послуг, змовник має право висувати зауваження лише до повноти надання Послуг.

4.8. Замовник має право здійснювати перевірку якості й адекватності наданих Послуг відповідно до умов і положень, що обумовлені при поданні Заявки, а у разі їх відсутності – відповідно до Регламенту надання послуг. Повна оплата Послуг Замовником Виконавцю засвідчує факт врегулювання усіх претензій і підтвердження належного надання Послуг.

4.9. Замовник має право на відшкодування шкоди за неякісно, несвоєчасно чи неповністю надані Послуги у розмірі не більше загальної вартості конкретного Замовлення. Порядок визначення розміру відшкодування, випадки та інші умови щодо відшкодувань наведені у Регламенті надання послуг.